Vyhlásenie o ochrane údajov

V nasledujúcej časti nájdete informácie o zaobchádzaní s vašimi osobnými údajmi, ktoré získavame počas vášho prehliadania internetovej stránky a pri využívaní nami ponúkaných služieb. S cieľom poskytnúť vám všetky funkcie a služby našej internetovej stránky je nevyhnutné, aby sme získavali a spracúvali osobné údaje o vás. Spracúvanie vašich osobných údajov môže zahŕňať akékoľvek činnosti, o. i. získavanie, usporadúvanie, uchovávanie, prehliadanie, vyhodnocovanie, zmenu, výber, vyhľadávanie, triedenie, porovnávanie, využívanie, preskupovanie, zablokovanie, poskytnutie, vymazanie a zničenie. Spracúvanie vašich osobných údajov sa vykonáva vždy v súlade so zásadami oprávneného záujmu a transparentnosti a so zohľadnením všetkých platných predpisov a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. Vysvetlíme vám, aké údaje získavame, na čo sú nevyhnutné a aké sú vaše práva, pokiaľ ide o vaše údaje.

Zodpovednosť za spracúvanie údajov

Zodpovednosť za spracúvanie osobných údajov na tejto internetovej stránke nesie spoločnosť Golf- und Thermenresort Stegersbach GmbH, Golfstraße 1 – 7551 Stegersbach, AT-U64222344.
V prípade otázok sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť.
Tel. +43 3326 500
Fax: +43 3326 500 800
E-mail: datenschutz@allegria-resort.com
Internet: www.allegria-resort.com

Účel spracúvania údajov

Spoločnosť Golf- und Thermenresort Stegersbach GmbH spracúva údaje

 • na plnenie zákonných povinností
 • na plnenie povinností vyplývajúcich zo zmlúv
 • na poskytovanie vami požadovaných informácií a služieb
 • na overenie účinnosti systému
 • na vykonávanie marketingových akcií, ako je napríklad zasielanie obchodných informácií, reklamných materiálov a prieskum trhu
 • na ochranu záväzkov (napr. platieb)
 • na zistenie spokojnosti zákazníkov ohľadom kvality produktov a služieb

  Spôsob spracúvania údajov

  Vaše osobné údaje sa spracúvajú ručne, telematicky, ale hlavne pomocou automatizovaných prostriedkov a procesov, ktoré sú v súlade s konkrétnymi účelmi. Tu sa používajú hlavne databázy a elektronické platformy, ktoré spravujeme my alebo tretie strany. Akýkoľvek z týchto druhov spracúvania údajov zaručuje bezpečnosť a dôvernosť údajov.
  Pri vytváraní spojenia s internetovou stránkou systémy elektronického spracovania dát a softvérové procesy automaticky a nepriamo spravujú a/alebo získavajú rad všeobecných údajov a informácií. Môžu byť pritom získavané nasledujúce údaje:

  • použité typy a verzie prehliadača
  • použitý operačný systém
  • internetová stránka, z ktorej sa pristupujúci systém dostal na našu internetovú stránku (takzvaná predchádzajúca navštívená stránka)
  • internetové podstránky, ktoré sa na našej internetovej stránke spustia prostredníctvom pristupujúceho systému
  • dátum a čas prístupu
  • internetová protokolovacia adresa (IP adresa)
  • iné podobné údaje a informácie

  Tieto všeobecné údaje a informácie sa uchovávajú v databázach a logovacích súboroch servera, aby vám zaručili stabilný a spoľahlivý zážitok. Právnym základom je článok 6 GDPR.
  Tieto anonymne získavané údaje a informácie sa preto vyhodnocujú jednak štatisticky, a ďalej s cieľom zvýšiť ochranu údajov a bezpečnosť údajov, aby sme v konečnom dôsledku zaručili optimálnu úroveň ochrany nami spracúvaných osobných údajov.

  Uchovávanie údajov

  Na splnenie ustanovení zákona musí vlastník v závislosti od jednotlivých účelov určiť rozličné lehoty na uchovávanie osobných údajov:

  1. na účely administrácie a reagovania na vaše žiadosti súvisiace s produktmi a iniciatívami sa vaše osobné údaje budú uchovávať tak dlho, ako to je na spracovanie vašej žiadosti nevyhnutné.
  2. na účely administrácie aktivít súvisiacich s vaším využívaním internetovej stránky sa vaše osobné údaje budú uchovávať tak dlho, ako to je na poskytnutie vami požadovanej služby nevyhnutné
  3. na účely administrácie a zákonne stanoveného plnenia služieb (vzhľadom na evidenciu účtovných výkazov, administráciu, zdaňovanie atď.) sa vaše osobné údaje budú uchovávať tak dlho, ako to je na tento účel nevyhnutné
  4. na účely administrácie sporov a možných právnych sporov sa vaše osobné údaje budú uchovávať tak dlho, ako to je na sledovanie týchto účelov nevyhnutné, avšak v žiadnom prípade nie dlhšie, ako stanovujú platné premlčacie doby.

  Používanie súborov cookies

  Na zlepšenie používania našej internetovej stránky používame súbory cookies. Cookies sú textové informácie, ktoré prehliadač pri návšteve internetovej stránky uloží v počítači. Ich ukladanie slúži na opätovné rozpoznanie relácie. Uložené súbory cookies môžete prostredníctvom svojho internetového prehliadača vymazať, resp. upraviť nastavenia tak, aby sa súbory cookies neukladali. Za určitých okolností sa potom môže stať, že nie všetky naše služby a funkcie našej internetovej stránky budú dostupné. Ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete v našej smernici o cookies.

  Kontaktný formulár

  Ak sa rozhodnete poslať žiadosť prostredníctvom kontaktného formulára, je nevyhnutné uviesť určité osobné údaje, aby sa vašim požiadavkám vyhovelo. A to je dôvod toho, prečo sú konkrétne políčka formulára označené hviezdičkou alebo iným spôsobom ako povinné údaje. Poskytnutie ďalších osobných a citlivých údajov je výlučne na vás. Nevykonané alebo neúplné poskytnutie osobných údajov označených hviezdičkou alebo inak ako povinné údaje má za následok, že vami požadované plnenie alebo služba sa nemôžu realizovať. Odoslaním formulára vyhlasujete svoj súhlas so spracúvaním údajov. Vaše údaje budú spracúvané na účely administrácie a reagovania na vaše otázky a nebudú sa uchovávať dlhšie, ako je pre konkrétne účely spracúvania nevyhnutné.

  Newsletter

  Newslettere s reklamnými informáciami posielame len so súhlasom príjemcu alebo na základe zákonného povolenia. Naše newslettere obsahujú informácie o spoločnosti, službách, ponukách, ako aj akciách (napr. nové funkcie platformy, cestovateľské tipy, cestovné ponuky, doplňujúce ponuky k vašej ceste, poukážky, výherné hry alebo upozornenia na účasť v komunite), ktoré môžu pochádzať od nás alebo našich partnerov. To, kedy a ako často newsletter posielame, závisí od konkrétneho newslettera. Predtým, ako newsletter pošleme, požiadame vás o potvrdenie prihlásenia k odberu newslettera (proces dvojitého potvrdenia). Takto to upravuje článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Údaje príjemcu sa pritom pošlú poskytovateľovi služby rozosielania newsletterov. Toto partnerstvo upravuje GDPR v zmluve o sprostredkovaní. Na splnenie právnych požiadaviek protokolujeme prihlásenie k odberu newslettera. Patrí sem najmä zaznamenávanie času prihlásenia a potvrdenia. Osobné kmeňové údaje slúžia len na personalizáciu newslettera a príjemcovia môžu proti posielaniu newslettera kedykoľvek namietať priamo v newsletteri. Doba uchovávania zodpovedá dobe, na akú sa k odberu newslettera prihlásite.

  Na rozosielanie newsletterov využívame externého poskytovateľa služieb. S poskytovateľom služieb sme uzavreli osobitné spracúvanie údajov na objednávku, aby sme zaručili ochranu vašich osobných údajov. V súčasnosti spolupracujeme s nasledujúcimi poskytovateľmi služieb:

  WeKloud s.r.l.
  Palazzo Mercurio
  Via Aldo Moro, 13
  25124 Brescia, Taliansko
  VAT 03592290989

  Spoločnosti WeKloud pritom posielame nasledujúce údaje:
  • meno
  • e-mailová adresa
  • IP adresa
  • dátum registrácie
  • jazyk

  Ďalšie informácie môžete nájsť vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti WeKloud, ktoré otvoríte na https://www.kloudymail.com/en/privacy-policy/.

  Profilovani

  Profilovanie je akýkoľvek spôsob automatického spracúvania osobných údajov, ktoré spočíva v tom, že tieto osobné údaje sa použijú na to, aby sa určité aspekty vzťahujúce sa na fyzickú osobu posúdili, analyzovali a predvídali. Pre tento spôsob marketingu sme uzatvorili dohody s tretími poskytovateľmi služieb.

  Partnerstvo s tretími poskytovateľmi služieb

  Pri spolupráci so svojimi tretími poskytovateľmi služieb sú títo poskytovatelia zmluvne zaviazaní používať rovnaké štandardy ochrany údajov/bezpečnostné štandardy. My sa staráme o to, aby ich dodržiavali. Takéto tretie strany, ktoré fungujú ako sprostredkovatelia spracúvania garantujú, že od nás získané údaje nebudú uchovávať a že ich nepoužijú na iné účely.
  V rámci takýchto dohôd sa e-mailové adresy používateľov posielajú tretím poskytovateľom služieb prostredníctvom kryptografických mechanizmov (napr. hašovanie). Spätná dosledovateľnosť e-mailovej adresy je tak odopretá.

  Je možné, že vaše údaje budeme musieť posielať tretím poskytovateľom služieb v krajinách mimo Európy (mimo EHP). EHP pozostáva z krajín Európskej únie, Švajčiarska, Islandu, Lichtenštajnska a Nórska, ktoré sa považujú za krajiny s rovnocennými zákonmi vo vzťahu k ochrane údajov a súkromia. Tento spôsob prenosu údajov sa môže vyskytnúť, keď sa naše servery (t. z. miesto, kde uchovávame údaje) alebo naši dodávatelia a poskytovatelia služieb nachádzajú mimo EHP. V prípade, že vaše informácie prenášame do krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), zabezpečíme, aby boli informácie riadne chránené.

  Šírenie údajov

  Nami spracúvané osobné údaje principiálne nepodliehajú žiadnemu šíreniu. V určitých prípadoch sa údaje posielajú nasledujúcim príjemcom.

  • subdodávatelia pre technické kontroly, platby, identifikačné a doručovacie služby, poskytovatelia analýz, agentúry na poisťovanie úverov
  • verejná správa a úrady v prípade, že je to zákonom stanovené
  • úverové inštitúcie, s ktorými máme obchodné vzťahy na správu pohľadávok/záväzkov, ako aj sprostredkovanie financovania
  • akékoľvek fyzické, resp. právnické, verejné a/alebo súkromné osoby (právna, správna kancelária a kancelária daňového poradcu, súdy, obchodné komory atď.) v prípade, že postúpenie údajov sa javí ako nevyhnutné alebo účelné pre vykonávanie našej činnosti

  Práva používateľa

  Hore uvedené práva môže dotknutá osoba alebo ňou poverená osoba uplatňovať prostredníctvom žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi, ktorým je Dr. Jaro Rataj, v operatívnom sídle spoločnosti Golf- und Thermenresort Stegersbach GmbH, Golfstraße 1 – 7551 Stegersbach formou doporučeného listu alebo e-mailu. Používateľ má právo dostať kópiu osobných údajov, ktoré sú v našom vlastníctve. Odpoveď sa poskytuje v rámci zákonom predpísanej lehoty.
  V určitých prípadoch môžeme niektoré informácie uchovávať na zákonne účely (podozrenie z podvodu, porušenie všeobecných obchodných podmienok). Ak sa domnievate, že vaše práve boli porušené, máte aj vy právo podať sťažnosť na príslušnom dozornom orgáne pre ochranu údajov alebo podniknúť právne kroky.

  Práva dotknutých osôb ešte raz zhrnieme v nasledujúcich bodoch:

  • Právo na potvrdenie
   Každá dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa zodpovedného za spracúvanie potvrdenie o tom, že príslušné osobné údaje sa spracúvajú. Ak chce dotknutá osoba využiť toto právo na potvrdenie, môže sa v súvislosti s tým kedykoľvek obrátiť na nás.
  • Právo na informácie
   Každá dotknutá osoba má právo kedykoľvek získať bezplatnú informáciu o osobných údajoch, ktoré sa o nej uchovávajú. Informácia obsahuje nasledujúce údaje:
   • účely spracúvania
   • kategórie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú
   • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým sa osobné údaje sprístupnili, alebo sa ešte sprístupnia, obzvlášť v prípade príjemcov v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách. Ak sa údaje posielajú tretím krajinám, má mimochodom dotknutá osoba právo na získanie informácie o zárukách spracúvania údajov.
   • plánované trvanie uchovávania osobných údajov
   • právo podať sťažnosť dozornému orgánu
   • v prípade, že sa osobné údaje nezískavajú v príslušnej spoločnosti: Všetky dostupné informácie o pôvode údajov
   • existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 GDPR a – v týchto prípadoch – zmysluplné informácie s výpovednou hodnotou o použitom postupe, ako aj dosahu a zamýšľaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.
  • Právo na opravu
   Každá osoba dotknutá spracúvaním osobných údajov má právo požadovať bez zbytočného odkladu opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.
  • Právo na vymazanie
   Každá osoba dotknutá spracúvaním osobných údajov má právo požadovať od prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie príslušných osobných údajov, ak je splnený jeden z nasledujúcich dôvodov a ak spracúvanie nie je nevyhnutné:
   • Osobné údaje sa získavali alebo inak spracúvali a už nie sú potrebné.
   • Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR vykonáva, alebo ak spracúvanie odporuje inému právnemu základu.
   • Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR a neexistujú žiadne prednostne oprávnené dôvody na spracúvanie.
   • Osobné údaje sa spracúvali nezákonne.
   • Osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha.
   • Osobné údaje sa nezískavali v súvislosti s ponukou služieb podľa článku 8 ods. 1. GDPR – ochrana neplnoletých.
  • Právo na obmedzenie spracúvania
   Každá osoba dotknutá spracúvaním osobných údajov má právo požadovať od prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
   • Dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov. Obmedzenie sa vzťahuje na obdobie, ktoré prevádzkovateľovi umožňuje overiť správnosť osobných údajov.
   • Spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia.
   • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
   • Dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR a zatiaľ nie je overené, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
  • Právo na prenosnosť údajov
   Každá osoba dotknutá spracúvaním osobných údajov má právo získať v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré dotknutá osoba poskytla prevádzkovateľovi. Okrem toho má právo poskytnúť tieto údaje inému prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému tieto osobné údaje poskytla, v tom bránil.
   Ďalej má dotknutá osoba pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa článku 20 ods. 1 GDPR právo dosiahnuť prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné a pokiaľ sa z tohto dôvodu neobmedzujú práva a slobody iných osôb.
  • Právo namietať
   Každá osoba dotknutá spracúvaním osobných údajov má právo z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Platí to aj pre namietanie proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach.
   V prípade namietania osobné údaje ďalej nespracúvame, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody, že spracúvanie slúži na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
   Ak osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely takéhoto marketingu. Platí to aj pre profilovanie v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.
  • Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
   Každá osoba dotknutá spracúvaním osobných údajov má právo namietať proti rozhodnutiu, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú, pokiaľ rozhodnutie nie je nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom. Pokiaľ je rozhodnutie nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom alebo je založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby, vykonáme vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd.
  • Právo na odvolanie súhlasu týkajúceho sa ochrany údajov
   Každá osoba dotknutá spracúvaním osobných údajov má kedykoľvek právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov.

  Miesto spracúvania vašich osobných údajov

  Vaše osobné údaje sa spracúvajú predovšetkým v našich priestoroch a v tých oddeleniach, v ktorých sa nachádzajú prevádzkovatelia spracúvania údajov. Zmluvne dohodnutá služba sa poskytuje výlučne v členskom štáte Európskej únie alebo v zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Každé premiestnenie služby alebo čiastkových prác do tretích krajín si vyžaduje predchádzajúci súhlas zadávateľa a je povolené len vtedy, keď sú splnené osobitné ustanovenia článku 44 a nasl. GDPR (napr. rozhodnutie Komisie
  o primeranosti, štandardné doložky EÚ o ochrane údajov, schválené kódexy správania).
  Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte nás na adresách, ktoré sú uvedené v časti Tiráž.

  Google Analytics

  Táto internetová stránka používa Google Analytics, službu na analýzu internetových stránok spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania internetovej stránky. Informácie o vašom používaní tejto internetovej stránky (vrátane vašej IP adresy) vytvorené súborom cookie sa presúvajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa uchovávajú. Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania internetovej stránky, na zostavenie správy o internetovej aktivite pre prevádzkovateľa internetovej stránky a na poskytnutie ďalších služieb súvisiacich s používaním internetovej stránky a používaním internetu. Spoločnosť Google tiež tieto informácie v prípade potreby prepošle tretej strane, pokiaľ je to zákonne nariadené alebo pokiaľ tieto údaje spracúva na zákazku spoločnosti Google tretia strana. Spoločnosť Google v žiadnom prípade nespája vašu IP adresu s inými údajmi od spoločnosti Google. Používaním tejto internetovej stránky vyslovujete súhlas so spracovaním údajov, ktoré o vás spoločnosť Google získala hore uvedeným spôsobom a na hore uvedené účely. Inštalácii súborov cookies môžete zodpovedajúcim nastavením svojho softvéru prehliadača zabrániť; upozorňujeme vás však na to, že v tomto prípade eventuálne nebudete môcť používať všetky funkcie tejto internetovej stránky v plnom rozsahu. Zaznamenávaniu údajov a spracúvaniu vašich údajov spoločnosťou Google môžete zabrániť tak, že si stiahnete a do svojho prehliadača nainštalujte nasledujúci zásuvný modul: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 
  Ďalšie informácie o podmienkach používania a o ochrane údajov službou Google Analytics nájdete na: https://www.google.com/analytics/terms/de.html a na https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.
  Na anonymizované zaznamenávanie IP adries používa stránka službu Google Analytics pomocou maskovana IP adries.
  Vezmite na vedomie, že službu Google Analytics využívame na vyhodnocovanie údajov zo služby AdWords a Double-Click-Cookie na štatistické účely. Ak si to neželáte, deaktivujete službu na https://adssettings.google.com/?hl=de.

  Používanie služieb Google AdWords, Google Tag Manager a Remarketing

  Táto internetová stránka používa pri remarketingových kampaniach súbory cookies na účely neskoršieho oslovenia návštevníkov v reklamnej sieti. Na tieto remarketingové reklamy používajú tretie strany ako spoločnosť Google súbory cookies, ktoré sa vyvodzujú z návštevy tejto internetovej stránky. Ako používateľ máte možnosť deaktivovať tento typ súborov cookies spustením: https://adssettings.google.com/?hl=de na stránkach Google.

  Facebook Pixel

  Používateľa upozorňujeme na to, že na tejto internetovej stránke bola vložená remarketingová značka siete Facebook. Prostredníctvom tejto značky sa pri návšteve tejto internetovej stránky vytvorí priame spojenie so serverom Facebook. Pritom sa na server Facebook prepošle, že ste si prezerali túto internetovú stránku. Facebook priradí túto informáciu vášmu účtu na Facebooku.
  Ďalšie informácie o získavaní a spracúvaní údajov sieťou Facebook nájdete na https://www.facebook.com/about/privacy/. Alternatívne môžete prejsť priamo na stránky siete Facebook a deaktivovať remarketingovú funkciu „Custom Audiences“ (vlastné publikum): https://www.facebook.com/settings/ 

  YouTube

  Táto internetová stránka používa na integrovanie videí služby poskytovateľa YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, v zastúpení spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Za normálnych okolností sa pošle vaša IP adresa spoločnosti YouTube už pri spustení stránky s integrovaným videom. V priebehu toho sa súbory cookies bežne nainštalujú do vášho PC. Do našich YouTube videí sme však integrovali rozšírený režim ochrany údajov. Aj v tomto prípade síce YouTube vždy nadviaže kontakt s Google, avšak podľa vyhlásenia o ochrane údajov spoločnosti Google sa osobné údaje nebudú vyhodnocovať. YouTube tak viac nebude uchovávať informácie o používateľovi, iba žeby si používateľ video pozrel. Keď kliknete na video, prenesie sa IP adresa spoločnosti YouTube a YouTube sa dozvie, že si používateľ video prezrel. Pokiaľ ste prihlásení v účte na YouTube, priradí sa táto informácia vášmu používateľskému účtu. O potenciálnom získavaní a spracúvaní údajov spoločnosťou YouTube nemáme žiadne poznatky. Podrobnejšie informácie nájdete na: www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

  Fonty Google

  Táto stránka využíva na jednotné zobrazenie typov písma internetové fonty, ktoré poskytuje spoločnosť Google. Pre správne zobrazenie písma a textov načíta váš prehliadač pri spustení stránky potrebné internetové fonty do vyrovnávacej pamäte vášho prehliadača.
  Vami používaný prehliadač sa kvôli tomu musí pripojiť k serverom spoločnosti Google. Google potom získa informáciu o tom, že stránka sa spustila z vašej IP adresy. Internetové fonty Google sa používajú v záujme jednotného a atraktívneho zobrazenia. To predstavuje oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 pís. f) GDPR. Ďalšie informácie nájdete na: https://developers.google.com/fonts/faq a vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

  SSL/TLS šifrovanie

  Z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverných obsahov, ako sú napríklad objednávky alebo žiadosti, ktoré nám posielate, používame SSL/TLS šifrovanie. Šifrované spojenie rozpoznáte podľa toho, že riadok adresy prehliadača začína na „https://“. Navyše rozpoznáte šifrovanie prostredníctvom symbolu zámku v riadku svojho prehliadača. Keď je SSL/TLS šifrovanie aktívne, nemôžu si údaje, ktoré nám prenesiete, súčasne čítať tretie strany.
  Šifrovaný platobný styk
  Ak po uzatvorení zmluvy spojenej s úhradou nákladov vzniká povinnosť preniesť nám vaše platobné údaje, napríklad vaše číslo účtu, sú tieto údaje potrebné na realizáciu platby. Platobný styk bežnými platobnými prostriedkami (Visa/MasterCard, dlhopis) sa realizuje prostredníctvom šifrovaného SSL/TLS spojenia.

  Poukážka

  Na našej internetovej stránke môžete získať aj poukážky. Vami poskytnuté údaje sú potrebné len na plnenie zmluvy, resp. vykonanie predzmluvných opatrení. Bez týchto údajov s vami zmluvu nemôžeme uzatvoriť. Údaje sa prenášajú iba poskytovateľovi platobných transakcií, na preúčtovanie nákupnej ceny a nášmu daňovému poradcovi pre splnenie našich daňovo-právnych povinností.

  Mapy Google

  • Na tejto internetovej stránke využívame ponuku služby Mapy Google. Vďaka tomu vám môžeme interaktívne mapy zobraziť priamo na internetovej stránke a umožňujeme vám pohodlné používanie funkcie máp.
  • Pri návšteve internetovej stránky dostane spoločnosť Google informáciu o tom, že ste spustili príslušnú podstránku našej internetovej stránky. Navyše sa prenesú údaje získané pri návšteve našej internetovej stránky. Toto sa deje nezávisle od toho, či spoločnosť Google poskytuje používateľský účet, prostredníctvom ktorého ste prihlásení, alebo či používateľsky účet nevlastníte. Ak ste prihlásení na účte Google, priradia sa vaše údaje priamo vášmu účtu. Ak si priradenie svojho profilu v Google neželáte, musíte sa pred aktivovaním tlačidla odhlásiť. Spoločnosť Google uchováva vaše údaje ako používateľské profily a využíva ich na účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo úpravu svojej internetovej stránky podľa potreby. Takéto vyhodnocovanie sa uskutočňuje najmä (dokonca aj v prípade neprihlásených používateľov) na účely poskytnutia reklamy v súlade s potrebami a na účely informovania ďalších používateľov sociálnej siete o vašich aktivitách na našej internetovej stránke. Máte právo namietať proti vytváraniu týchto používateľských profilov, pričom sa pri uplatňovaní tohto práva musíte obrátiť na spoločnosť Google.
  • Ďalšie informácie o účele a rozsahu získavania údajov a ich spracúvania poskytovateľmi zásuvných modulov nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov poskytovateľa. Tam nájdete aj ďalšie informácie týkajúce sa vašich práv a možností nastavenia na ochranu svojho súkromia: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Spoločnosť Google spracúva vaše osobné údaje aj v USA a riadi sa Štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.